ניגון "אשכול" לרבינו ה"דברי ישראל" זצוק"ל

חובר ע"י רבינו ה"דברי ישראל זצוק"ל בשנת תרס"ה
מושר ע"י הרה "ח ר' יעקב הרשלר הי"ו בטיש לרגל היארצייט של רבינו הס"ק זצוק"ל
י"ג כסלו תשע"ז

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו

לחן: רבינו ה"דברי ישראל" זצוק"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות